William Blake (1757-1827) - Anio³ Gabriel objawia siê Zachariaszowi, ok. 1799-1800.