Edward Coley Burne-Jones (1833-1898) - Kupido i Psyche.