Figura mnemoniczna o kszta³cie drzewa. Rajmund Lull, Arbor scientiae, Lyon 1515.