Otwate strony Kodeksu IV z Nag-Hammadi - 49, 37 i 41.