Ogród alchemiczny - z ksi¹¿ki H. Brunschwygka ,,Destillierbuch”, Strasburs, 1500.