poczta-e: gnosis@gnosis.art.pl 

 

Anioł Ślązak - mistyk barokowy
Jerzy Prokopiuk

Johann Scheffler - w dziejach mistyki znany jako Anioł Ślązak (Angelus Silesius) - urodził się we Wrocławiu w grudniu 1624 roku. Ojciec Johanna, Stanisław Scheffler, urodzony w 1562 roku, był krakowskim mieszczaninem pochodzenia niemieckiego i luterańskiego wyznania.
Spokrewniony przez matkę, Annę Wilczkównę, z polskimi rodami szlacheckimi Dembińskich i Glińskich, ukończył Akademię Krakowską. Najpierw pracował jako urzędnik w służbie królewskiej, a następnie, na sejmie warszawskim 17 marca 1597 roku, otrzymał indygenat szlachecki za zasługi wojenne dla Stefana Batorego (1576-1586) i Zygmunta III Wazy (1587-1632). Stanisław Scheffler opuścił katolicki Kraków zapewne z przyczyn religijnych (moralny terror kontrreformacyjny) i przed grudniem 1618 roku osiedlił się we Wrocławiu, od 1526 roku należącym do Cesarstwa Niemieckiego. Tu, w wieku 62 lat, poślubił 24-letnią córkę lekarza, Marię Hannemann, z którą miał troje dzieci: najstarszym z nich był Johann. Stanisław Scheffler zmarł w 1637 roku w wieku 75 lat; jego małżonka - w dwa lata później.
Młody Johann zrazu uczęszczał do szkół we Wrocławiu - tu też, w gimnazjum św. Elżbiety, czynił pierwsze próby poetyckie. Po ukończeniu gimnazjum z chlubną

opinią ad quaeque summa natus podjął studia najpierw w Strasburgu, gdzie obok medycyny studiował historię i filozofię, a następnie w Lejdzie w Holandii. Tam „skłonny do długich medytacji” młody student nawiązał kontakt z mistycznymi ugrupowaniami mennonitów, kładących nacisk na przebóstwienie człowieka, stopienie się z Bogiem w „miłości oblubieńczej”, odrzucających przemoc i wszelkie instytucje z nią związane, jak również kolegiantów, przywiązujących największą wagę do natchnienia Ducha Świętego, z którego mocy przemawiali na swych zebraniach. Studiował tam również pisma wielkich mistyków, takich jak błogosławiony Johann Ruysbroeck (1293-1381), obdarzony tytułem Doctor Mirabilis, i teozofów, przede wszystkim wielkiego Jakuba Böhmego (1575-1624). (O Böhmem pisał po latach: „Jakuba Böhmego uważałem za proroka w równie małym stopniu, co Lutra. To jednak, czytałem niektóre jego pisma, gdyż w Holandii wpadają one człowiekowi w ręce, jest prawdą, i dziękuję za to Bogu”.) Studia Johann Scheffler ukończył w Padwie, gdzie 9 lipca 1648 roku uzyskał tytuł „doktora filozofii i medycyny” (J. Sefflerum filium uiri nobilissimi et amplissimi Stanislai Seffleri equits Poloni, doctorem philosophiae et medicinae). W Padwie zetknął się po raz pierwszy bliżej ze środowiskiem katolickim.
Wiosną 1649 roku Scheffler wrócił na Śląsk, najpierw do Wrocławia: prawdopodobnie tu zetknął się z mistykiem Danielem Czepko z Brzegu i z ludźmi, którzy się wokół niego grupowali. (Daniel Czepko, autor zbioru dwuwierszowych aforyzmów Sexcenta Monodisticha Sapientium [1647], kontynuował religijność mistyczną wywodzącą się od Mistrza Eckharta (1260-1327/1328], Deutsche Theologie [XV w.j, proboszcza z Zschoppau Walentyna Weigla [1533-1588] i Böhmego. Głosił on, że Bóg i świat tworzą jedność, że Bóg jest przenikającą wszystko substancją i istnieje w każdej rzeczy, dlatego też przyroda Go objawia. Dusza ludzka jest tak związana z Bogiem, że byty te nie mogą istnieć bez siebie. Czapko mówi o trojakim narodzeniu Chrystusa: w łonie Ojca, przez Marię i w duszy wierzącego.)
Następnie Scheffler przeniósł się do Oleśnicy, gdzie jesienią 1649 roku uzyskał stanowisko nadwornego lekarza księcia Sylwiusza Nimroda, właściciela największej na Śląsku biblioteki. To dobrze płatne stanowisko - plus spory majątek odziedziczony po ojcu zapewniło młodemu lekarzowi dostatnią egzystencję.
Również w Oleśnicy młody Scheffler zaczął szukać bratnich dusz - ludzi o zainteresowaniach mistycznych. Znalazł ich bez trudu - mistyczny Śląsk tamtych czasów wydał ich sporo - przede wszystkim w osobie Abrahama von Frankenberga, zamieszkałego w Bystrem koło Oleśnicy, tudzież grona jego uczniów.
Abraham von Frankenberg [1593-1652], matematyk, fizyk, lekarz i teolog, był przyjacielem i biografem Böhmego oraz wydawcą jego pism w Amsterdamie. Formalnie luteranin, cenił wysoko mistyków katolickich - np. Taulera). Oddziaływał przede wszystkim swą osobowością. Krąg jego przyjaciół kontaktował się z kręgiem ludzi otaczających Czepkę. Istotę swych poglądów wyraził w słowach: Ego sum religionum Cor, id est catholicae, orthodoxae, reformatae. W każdym z wyznań widział elementy chrześcijaństwa, ale nie jego pełnię, toteż starał się stworzyć wspólnotę duchową, Kościół niewidzialny, obejmujący na równi chrześcijan, Żydów i pogan. Wszakże centralną dlań postacią był Chrystus prowadzący do prawdziwego zjednoczenia z Bogiem. Frankenberg zajmował się także alchemią, astrologią i kabałą.
Dla Schefflera przyjaźń z Frankenbergiem miała znaczenie przełomowe: pod jego wpływem duchowy rozwój Schefflera uległ gwałtownemu przyspieszeniu.
Śmierć Frankenberga postawiła pod znakiem zapytania sens dalszego pobytu w Oleśnicy. Scheffler złożył więc urząd lekarza nadwornego i w grudniu 1652 roku powrócił do Wrocławia. Tu szybko nawiązał kontakt z przywódcami odradzającej się na Śląsku kontrreformacji katolickiej. Jeden z nich - Heinrich Hartmann - wprowadził Schefflera w dogmatykę katolicką. (Do tego zwrotu przyczynił się niewątpliwie konflikt Schefflera z oleśnickim cenzorem teologicznym, pastorem Christophem Freitagiem.) Po kilkumiesięcznych studiach Scheffler złożyt 12 czerurca 1653 roku w kościele św. Macieja wyznanie wiary rzymskokatolickiej, na bierzmowaniu przyjmując imię Angelusa.
Wybitny polski znawca mistyki, Jan Tomkowski, tak komentuje tę konwersję: „Nie było - jak w wypadku Jakuba Böhmego - siedmiu dni oświecenia, nie było Boga, który ukazał się, by objawić swe życzenie. Historia konwersji Schefflera jest tak pospolita, że wręcz domaga się uzupełnienia w postaci efektownej legendy. Najwierniejsi zwolennicy autora Cherubinischer Wandersmann wspominają o niej niechętnie, przeciwnicy widzą w niej dowód zarozumiałości i egoizmu poety” (Mistyka i herezja, rozdział Księga życia Jana Schefflera, Warszawa 1993).
Niemniej była to konwersja podyktowana pobudkami ściśle wewnętrznymi - zarówno mistycznymi (jak wiadomo, katolicyzm bardziej sprzyja mistyce niż protestantyzm), jak i intelektualnymi (wątpliwości w stosunku do dogmatyki luterańskiej). Zrozumiałe też jest, że wywołała niemałe poruszenie w protestanckim Wrocławiu. Aby uzasadnić swą zmianę przekonań, Scheffler wydał pismo pt. Johannis Schefflers grundlische Ursachen und Motiven, warumb er von Lutherthumb abgetreten, Und sich zu der catholischen Kyrchen bekennet hat (1653).
Lata bezpośrednio po nawróceniu się na katolicyzm to okres intensywnego rozwoju duchowego w życiu Anioła Ślązaka. Plonem tego okresu było przede wszystkim główne dzieło jego życia, wydane w 1657 roku, Geistreiche Sinn- und Schlussreime, które dopiero w drugim wydaniu z 1675 roku, poszerzone o Księgę Szóstą, otrzymało tytuł Cherubinischer Wandersmann - Cherubowy Wędrowiec. Drugim dziełem, wydanym również w 1657 roku, była Święta radość duszy albo duchowe pieśni pasterskie.
Cherubowy Wędrowiec jest zbiorem w większości dwuwierszowych aforyzmów w formie aleksandrynów o treści mistycznej i ascetycznej. W pełnym wydaniu jest to zbiór około 1600 utworów, z których najdłuższe mają co najwyżej kilkanaście linijek. Od strony formalnej pozostaje on Pod wpływem wspomnianego dzieła Czepki.
Dzieło życia Schefflera jest niezwykle bogate. Pod względem treści: w eklektycznej formie ujmuje ono całą głębię i dorobek mistyki chrześcijańskiej od Biblii, Dionizego Areopagity, św. Augustyna, Szkota Eriugeny poprzez Mistrza Eckharta, św. Bernarda z Clairvaux, Taulera, św. Tomasza z Akwinu, błogosławionego Ruysbroecka, Deutsche Theologie, po Böhmego, Weigla, Czepkę i Frenkenberga, tudzież hiszpańskich mistyków barokowych. Jak z tego widać, jest to dzieło na wskroś chrześcijańskie, starające się wychodzić ponad partykularne podziały konfesyjne, tu i ówdzie (rzecz u mistyków, nawet „kościelnych”, normalna) ocierające się o herezję i ducha gnozy, w sumie zaś utrzymane w duchu śląskiego spirytualizmu, charakteryzującego się otwarciem na bezpośrednie natchnienie Ducha Świętego.
Cherubowy Wędrowiec znalazł żywy oddźwięk zarówno wśród współczesnych, jak i potomnych. Po przejściowym zapomnieniu, w jakim znalazł się w XVIII wieku, zainteresowanie nim odżyło w epoce romantyzmu i trwa do dziś.
W Polsce twórczość Anioła Ślązaka jest mało znana. W okresie romantyzmu Adam Mickiewicz dał genialną parafrazę jego aforyzmów, wtedy też Lucjan Siemieński poświęcił mu krótką monografię uzupełnioną fragmentami tłumaczeń. W okresie międzywojennym przekładali go Józef Jankowski, Adam Szczerbowski i Alfred Tom. W 1984 roku s. Kamila Janina Wiśniewska OSB opublikowała pracę poświęconą Teologii Angelusa Silesiusa (Warszawa, ATK).
Cherubinischer Wandersmann byt początkiem poetyckiej sławy Anioła Ślązaka, a także - zdaniem niektórych - jej końcem” (Jan Tomkowski, dz. cyt.).
W rok po konwersji cesarz Ferdynand III mianował Schefflera nadwornym medykiem, przez dwa lata był też radcą i marszałkiem dworu biskupa śląskiego. 25 maja 1661 roku otrzymał najniższe święcenia kapłańskie.
Resztę życia Anioła Ślązaka wypełniła działalność pisarska w służbie kontrreformacji na Śląsku: w pierwszym rzędzie są to polemiki przeciwko protestantyzmowi (około 55 pism). Część z nich zebrano w dwutomowym dziele pt. Ecclesiologia i wydano w rok po śmierci ich autora. „Nie bez racji współcześni wytknęli mu, że w swej publicystyce łączy małostkowy i arogancki fanatyzm religijny z żarliwością neofity" (Jan Tomkowski, dz. cyt.).
„Nagła przemiana głębokiego mistyka w bezlitosnego i apodyktycznego polemistę jest dla wielu bardziej zaskakująca niż głośne w swoim czasie przyjęcie katolicyzmu. [...] Skłoniło to Schradera do sformułowania niezwykłej hipotezy, jakoby w rzeczywistości istniało dwóch różnych autorów: poeta-mistyk Angelus Silesius i fanatyczny polemista, twórca z górą pół setki inwektyw, Jan Scheffler. Teza ta, prawie powszechnie zwalczana, może posiadać rozmaite warianty. Najbardziej oryginalny (sądzę, że mógłby go wymyślić na przykład Emmanuel Swedenborg) mówi, że Cherubinischer Wandersmann podyktowali Schefflerowi aniołowie, pozostałe pisma były jego dziefem (Jan Tomkowski, dz. cyt.). Co do nas, gotowi jesteśmy przyjąć tę tezę.
Ostatecznie stwierdzić trzeba, że w dziejach mistyki Anioł Ślązak pozostaje przede wszystkim jako autor uniwersalistycznego i chrześcijańskiego zarazem Cherubowego Wędrowca, a tego dzieła nie jest w stanie zaćmić polemiczne zacietrzewienie kontrreformacyjne jego ostatnich lat. Któż bowiem z nas, ludzi, może zagłuszyć słowa aniołów?
Ascetyczne umartwienia oraz intensywna działalność społeczna przyspieszyły zgon Schefflera. Zmarł na gruźlicę 9 lipca 1677 roku we Wrocławiu. Tu też został pochowany w kościele św. Macieja.

powrót do strony biblioteki     powrót do głównej strony GNOSIS